Đăng nhập Đăng ký English
   
 
 
Tin tức và sự kiện
Hoạt động và Sự kiện
 
 
Home / Tin tức và sự kiện  Print     Email
Tin tức và sự kiện
Meet to meet the SDG: Diễn đàn Doanh nghiệp thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững

Text Box: V I E T N A MTháng 9 năm 2015, lãnh đo 193 quc gia thành viên Ln Hp Quc đã cnh thức thông qua Chương  trình Ngh s 2030  bao gm  17  Mc tu  Phát  triển  Bn  vững   (Mc   tu  PTBV) nhằm giải quyết những thách thức ca s phát triển kinh tế - xã hi toàn diện, đảm bo tính bn  vững  ca  môi  trưng  và quản  tr tt. Li m đu  ca  Mc  tu PTBV  cũng  c  đnh  5 nh vực then chốt gm: Con ngưi, Hành tinh, S thịnh vưng, Hòa bình và S hp tác, đng thi  nhấn  mnh  tầm  quan  trọng  đc  biệt ca c phương pháp tiếp cận đa ngành.

 

 

Thay  thế  Mc   tu  Phát  triển  Thiên  niên  k(Mc tu PTTNK),  Mc tu PTBV đưa ra mt chương trình ngh s phát triển toàn diện và tham vng hơn. Trong khi m rộng t 8 đến 17 mc tu và t 48 đến 169 ch tu c th, các tch nhiệm  mà  đng  thi cũng  là c  cơ  hi dành cho khi tư nhân là vô cùng quan trọng. Tham gia vi tt c c doanh nghiệp liên quan s tr thành một phương  pháp  quan trọng đđt  đưc  c  Mc   tu  PTBV.  Chương   trình Ngh s 2030 có th đưc coi là một lời kêu gi đi  mi,  cải  ch  và  hi  nhp.  Các  mi  quan


h hp tác hiện tại s tr nên sâu sc hơn, tuy nhiên c mi quan h hp tác mi, không theo thông l cũng s đưc nh thành.

 

 

Ti Việt Nam mà ngày nay là mt Quc gia Thu nhập Trung bình mi ni và phát triển nhanh, thì lời kêu gi Thực hiện các Mc tu PTBVcnh  là  nhm  hưng  ti  s nh  thành  các mi  quan h hp  tác mi  như  thế. Vi  s htr ca Mạng lưi Hiệp ưc Toàn cầu ca Liên Hp Quc  ti Việt Nam (GCNV), VCCI  là đi diện  quc  gia v thương  mi  và  công  nghip và UNIDO là T chức Phát triển Công  nghip Ln  Hp   quc  t hào  là  mt  trong  nhng ngưi đầu tn trên thế giới đưa các Mc tu PTBV đến vi khi tư nhân và khi xưng mt hành  đng  tập thể. Sáng kiến Thực  hiện  các Mc  tu PTBV s đưc  m rộng  đến  tất ccác bên liên quan mong mun chia s các kinh nghiệm ca nh, tìm kiếm ý tưng, cung cp h tr hay đơn gin ch mun th hiện s cam kết ca nh đi vi mt thế giới hi nhập và bn vững hơn o năm 2030.

 

KHÔNG DOANH NGHIỆP NÀO LÀ QUÁ NHỎ Đ THAM GIA!


Phát biểu khai mạc hội thảo, Ông Nguyễn Quang Vinh- Phó Tổng thư ký VCCI, Đại diện Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (GCNV) nhấn mạnh:


Chương trình Nghs2030 vi 17 Mc tiêu PTBV là một li kêu gọi c doanh nghiệp tiếp tc vai trò ca mình trong hành trình tiến ti một nn kinh tế toàn cu bình đẳng, bn vững và hội nhập hơn. Mạng lưi Hiệp ưc Toàn cu ca Liên Hp Quốc ti Việt Nam là một phương pháp tiếp cn thực tế đ c doanh nghiệp làm cho c Mc tiêu PTBV tr thành s tht.

 

Đó là một cơ hội ln nhưng cũng là nhim v ca chúng ta phi tham gia. VCCI vi Văn phòng Doanh nghiệp vì s Phát trin Bn vững Việt Nam (VBCSD) ca mình mnh m cam kết là ngưi tiên phong trong việc thực hin Mc tiêu PTBV và cung cấp cho khối tư nhân c hưng dn, mạng lưới, kiến thức và sghi nhn đlàm cho c Mc tiêu PTBV thành công bn vững cho tt c c doanh nghiệp ti Việt Nam.

Với tư cách là đối tác và đồng tổ chức sự kiện này, Ông Patrick Gilabert- Trưởng đại diện Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên Hợp Quốc (UNIDO) tại Việt Nam khẳng định:

UNIDO, Tổ chức Phát trin Công nghiệp Liên Hp quốc, luôn duy trì shp tác cht chvi c nn công nghiệp và doanh nghiệp và cả ở đây, ti Việt Nam. Cơ hội tham gia vi khối tư nhân theo nội dung ca c Mc tiêu PTBV sẽ chlà tăng cưng thêm mối quan hhp tác lâu dài này. Tôi tin rằng, trong một nlực chung, sđóng góp ca khối tư nhân cho toàn bChương trình Nghs2030 sđem li một nn kinh tế bn vững và hội nhập hơn. Chúng i, UNIDO t o là một b phn ca hành trình này và s h tr liên tc din dàn đối thoi quan trng như ngày hôm nay trong quá trình Thực hin c Mc tiêu PTBV.

 

Ngoài ra, Ông Florian Beranek- Chuyên gia cao cấp về TNXHDN & RBC của UNDO cũng đánh giá cao sự hợp tác truyền thống chặt chẽ giữa 2 tổ chức VCCI và UNIDO trong nhiều năm qua. Ông nói:

"Trng tâm chính ca shp tác tin cy ca chúng tôi là phương pháp tiếp cn đa chiu đối vi “Làm kinh doanh thế o. Đưc hưng dn bi 10 nguyên tc ca Hiệp ưc Toàn cu ca Liên Hp Quốc, bTiêu chun Hưng dn ISO26000 vTrách nhim Xã hội và ktnay là Chương trình Nghs2030 mà chúng tôi đang cung cấp shỗ tr, có thể thy đưc nhưng chyếu chlà một din đàn cho việc trao đổi và thảo lun. Chúng tôi tin rằng chỉ những din đàn như thế có thdn ti một thế gii ca chúng ta bn vững và hội nhập như mong mun. Tuy nhiên, chúng ta vn ph thuộc o c nhà doanh nghiệp đưc truyn cm hứng, sáng to và thành công trong việc Thực hin c Mc tiêu PTBV.


Tham dự hội thảo, Bà Pratibha Mehta- Điu phối viên Thưng trú ca Liên Hp Quc ti Vit Nam, Đi din Thưng trú Chương tnh Phát trin ca Liên Hp Quc ti Vit Nam (UNDP)- nói:

Liên Hp Quốc nhìn nhn rằng doanh nghiệp là một đối tác then chốt trong phát trin – luôn là như vy và vai trò ca nó s là trng tâm đ đt ti c Mc tiêu PTBV.

 

Các Mc tiêu PTBV đc biệt phù hp đối vi c vn đ phức tạp mà c Quốc gia Thu nhập Trung bình như Việt Nam gặp phi. Phm vi và phương pháp thực hin đưc Mc tiêu PTBV đưa ra đòi hỏi c mc tiêu phi trở thành trách nhim ca tt cmọi ngưi – ca chính ph, ca doanh nghiệp và ca xã hội dân sự - cùng nhau hp tác xây dựng c gii pháp và mang li kết qu. Các doanh nghiệp có thế mnh trở thành c thnh to ra thay đổi tích cực và đổi mi cho c xã hội công bằng và a nhp. Việc này đòi hỏi stư duy mi và chia s ý tưng, bt đu bằng c din đàn rng rãi như Thực hin Mc tiêu PTBVngày hôm nay.

 

Diễn đàn có sự tham gia trình bày và điều hành của Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, người đã kết nối các Mục tiêu PTBV với những khuyến nghị được trình bầy trong một nghiên cứu khách quan nhất, mới nhất về Việt Nam: Báo cáo Tầm nhìn Việt Nam 2035. Bà khẳng định:

Thực hin c mc tiêu Phát trin bn vững ca LHQ cho giai đon 2015-2030 cũng chính là những việc chúng ta cn làm đđt đưc khát vng Việt Nam 2035 - hưng ti thnh vưng, sáng to, công bằng và dân ch. Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội đu có trách nhim và li ích ca mình trong việc thực hin những mc tiêu đó, và thành công ch có th đt đưc khi tt c chúng ta cùng làm hết sức mình.

 

Để tải các tài liệu liên quan đến hội thảo, đề nghị truy cập: http:\\sdg.csr-vietnam.eu


, yle="letter-spacing:.05pt">iệt Nam là một phương pháp tiếp cn thực tế đ c doanh nghiệp làm cho c Mc tiêu PTBV tr thành s tht.

 

Đó là một cơ hội ln nhưng cũng là nhim v ca chúng ta phi tham gia. VCCI vi Văn phòng Doanh nghiệp vì s Phát trin Bn vững Việt Nam (VBCSD) ca mình mnh m cam kết là ngưi tiên phong trong việc thực hin Mc tiêu PTBV và cung cấp cho khối tư nhân c hưng dn, mạng lưới, kiến thức và sghi nhn đlàm cho c Mc tiêu PTBV thành công bn vững cho tt c c doanh nghiệp ti Việt Nam.

Với tư cách là đối tác và đồng tổ chức sự kiện này, Ông Patrick Gilabert- Trưởng đại diện Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên Hợp Quốc (UNIDO) tại Việt Nam khẳng định:

UNIDO, Tổ chức Phát trin Công nghiệp Liên Hp quốc, luôn duy trì shp tác cht chvi c nn công nghiệp và doanh nghiệp và cả ở đây, ti Việt Nam. Cơ hội tham gia vi khối tư nhân theo nội dung ca c Mc tiêu PTBV sẽ chlà tăng cưng thêm mối quan hhp tác lâu dài này. Tôi tin rằng, trong một nlực chung, sđóng góp ca khối tư nhân cho toàn bChương trình Nghs2030 sđem li một nn kinh tế bn vững và hội nhập hơn. Chúng i, UNIDO t o là một b phn ca hành trình này và s h tr liên tc din dàn đối thoi quan trng như ngày hôm nay trong quá trình Thực hin c Mc tiêu PTBV.

 

Ngoài ra, Ông Florian Beranek- Chuyên gia cao cấp về TNXHDN & RBC của UNDO cũng đánh giá cao sự hợp tác truyền thống chặt chẽ giữa 2 tổ chức VCCI và UNIDO trong nhiều năm qua. Ông nói:

"Trng tâm chính ca shp tác tin cy ca chúng tôi là phương pháp tiếp cn đa chiu đối vi “Làm kinh doanh thế o. Đưc hưng dn bi 10 nguyên tc ca Hiệp ưc Toàn cu ca Liên Hp Quốc, bTiêu chun Hưng dn ISO26000 vTrách nhim Xã hội và ktnay là Chương trình Nghs2030 mà chúng tôi đang cung cấp shỗ tr, có thể thy đưc nhưng chyếu chlà một din đàn cho việc trao đổi và thảo lun. Chúng tôi tin rằng chỉ những din đàn như thế có thdn ti một thế gii ca chúng ta bn vững và hội nhập như mong mun. Tuy nhiên, chúng ta vn ph thuộc o c nhà doanh nghiệp đưc truyn cm hứng, sáng to và thành công trong việc Thực hin c Mc tiêu PTBV.


Tham dự hội thảo, Bà Pratibha Mehta- Điu phối viên Thưng trú ca Liên Hp Quc ti Vit Nam, Đi din Thưng trú Chương tnh Phát trin ca Liên Hp Quc ti Vit Nam (UNDP)- nói:

Liên Hp Quốc nhìn nhn rằng doanh nghiệp là một đối tác then chốt trong phát trin – luôn là như vy và vai trò ca nó s là trng tâm đ đt ti c Mc tiêu PTBV.

 

Các Mc tiêu PTBV đc biệt phù hp đối vi c vn đ phức tạp mà c Quốc gia Thu nhập Trung bình như Việt Nam gặp phi. Phm vi và phương pháp thực hin đưc Mc tiêu PTBV đưa ra đòi hỏi c mc tiêu phi trở thành trách nhim ca tt cmọi ngưi – ca chính ph, ca doanh nghiệp và ca xã hội dân sự - cùng nhau hp tác xây dựng c gii pháp và mang li kết qu. Các doanh nghiệp có thế mnh trở thành c thnh to ra thay đổi tích cực và đổi mi cho c xã hội công bằng và a nhp. Việc này đòi hỏi stư duy mi và chia s ý tưng, bt đu bằng c din đàn rng rãi như Thực hin Mc tiêu PTBVngày hôm nay.

 

Diễn đàn có sự tham gia trình bày và điều hành của Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, người đã kết nối các Mục tiêu PTBV với những khuyến nghị được trình bầy trong một nghiên cứu khách quan nhất, mới nhất về Việt Nam: Báo cáo Tầm nhìn Việt Nam 2035. Bà khẳng định:

Thực hin c mc tiêu Phát trin bn vững ca LHQ cho giai đon 2015-2030 cũng chính là những việc chúng ta cn làm đđt đưc khát vng Việt Nam 2035 - hưng ti thnh vưng, sáng to, công bằng và dân ch. Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội đu có trách nhim và li ích ca mình trong việc thực hin những mc tiêu đó, và thành công ch có th đt đưc khi tt c chúng ta cùng làm hết sức mình.

 

Để tải các tài liệu liên quan đến hội thảo, đề nghị truy cập: http:\\sdg.csr-vietnam.euFile đính kèm: (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
- IMG_1214.jpg
- Participants.jpg
- Mr Vinh.jpg
- IMG_1223.jpg
Các tin khác
Hội thảo: Kinh doanh có Trách nhiệm- “Củng cố niềm tin để cùng nhau phát triển” (7/20/2017)
Diễn đàn TNXHDN Vì sao Doanh nghiệp yêu rừng Thực hiện bởi Chương trìnhUN-REDD Việt Nam&UNIDO – VCCI -GCNV (7/20/2017)
“Meet to Meet the SDG”: Diễn đàn TNXHDN: “AN TOÀN THỰC PHẨM – CÂU HỎI VỀ SỰ PHỐI HỢP VÀ TIN TƯỞNG LẪN NHAU” (9/26/2016)
Thư mời tham dự Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (TNXHDN) về chủ đề "An toàn thực phẩm - Câu hỏi về sự phối hợp và tin tưởng lẫn nhau" (9/13/2016)
“Meet to Meet the SDG”: UNICEF - Quyền trẻ em và các Nguyên tắc kinh doanh (5/23/2016)
Diễn đàn Doanh nghiệp thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (3/21/2016)
Diễn đàn Trẻ em Toàn cầu tại Đông Nam Á – Ngày 5/5/2016 tại Kuala Lumpur (3/15/2016)
Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp- Phiên bản đặc biệt về AEC- TP HCM, ngày 26/11/2015 (11/30/2015)
Kết quả Cuộc thi Sinh viên tìm hiểu về CSR 2015 (11/30/2015)
Diễn đàn “Việt Nam gia nhập AEC: Một bước đệm tiến tới hội nhập sâu rộng hơn” (11/19/2015)