Đăng nhập Đăng ký English
   
 
 
Giới thiệu
Tầm nhìn của GCNV
Mục tiêu của GCNV
Dịch vụ của GCNV
Quy định sử dụng tên và Logo của GCNV
Mười nguyên tắc
Điều khoản sử dụng Logo UNGC
 
 
Home / Điều khoản sử dụng Logo UNGC  Print     Email
Điều khoản sử dụng Logo UNGC
Quy định sử dụng Tên và Logo của Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc.
 
Tên và Logo của Hiệp ước Toàn cầu đã được Văn phòng Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc đăng kí bản quyền với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, và được quốc tế bảo vệ theo điều khoản số 6 của Công ước Paris về Bảo vệ Tài sản Công nghiệp. Quyền sử dụng Tên và Logo Hiệp ước Toàn cầu được giới hạn bởi: 1. Đối tác; 2. Thành viên; 3. Các bên liên quan; 4. Các sáng kiến về Hiệp ước Toàn cầu. Văn phòng Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc được quyền có biện pháp hợp lý nếu có hành động vi phạm quy định sử dụng xảy ra. Mức xử lý vi phạm bao gồm: Xóa tên tham gia của Thành viên và hủy bỏ chức vị của thành viên đó trong Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu, hoặc sẽ bị kiện theo đúng quy tắc và quyền hạn cho phép. Bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc sử dụng Tên và Logo của Hiệp ước Toàn cầu, cần phải được thông báo và xin phép theo địa chỉ: gclogo@un.org
 
  1.  Quy định sử dụng Tên và Logo của Hiệp ước Toàn cầu
 
Văn phòng Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc cho phép Thành viên và các Bên liên quan quyền sử dụng Logo Hiệp ước Toàn cầu trong giới hạn như trên đã đề cập tới. Văn phòng Hiệp ước Toàn cầu đưa ra quy định chung chỉ cho phép Thành viên và các Bên liên quan sử dụng Logo trong các hoạt động, truyền thông phù hợp với tiêu chí của Hiệp ước Toàn cầu. Tất cả những  hoạt động khác nếu không phù hợp mục tiêu hoạt động sẽ không được Văn phòng Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc phê chuẩn. Theo chính sách này, các hoạt động được chấp nhận bao gồm:
 
-          Đào tạo và các tài liệu giáo dục liên quan đến Hiệp ước Toàn cầu.
 
-          Trong các văn kiện, tài liệu với mục đích truyền thông, quảng bá các nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu.
 
 
 
Tuy nhiên, đối với tất cả các hoạt động sử dụng Logo Hiệp ước Toàn cầu có mục đích, bao gồm cả các hoạt động liên quan đến những điều khoản trên cần phải xin giấy phép được phê chuẩn, ký kết của Văn phòng Hiệp ước Toàn cầu tại trụ sở New York, NY10017; Fax: +1-212-963-1207 hoặc qua Email: GClogo@un.org
 
Hãy gửi cho chúng tôi tài liệu mẫu và chỉ rõ vị trí Logo Hiệp ước Toàn cầu sẽ được trưng bày. 

 
Lưu ý, việc sử dụng cho những mục đích sau đây sẽ không được phê duyệt:      
                           
 
-          Sử dụng Logo Hiệp ước Toàn cầu phục vụ cho việc cấu tạo nên Logo, nhãn hiệu của tổ chức khác.
 
-          Sử dụng Logo Hiệp ước Toàn cầu cho việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích kinh doanh.
 
-          Sử dụng Logo làm biểu tượng lâu dài trên các sản phẩm đồ dùng văn phòng, danh thiếp và các sản phẩm in mực khác.
 
-          Sử dụng Logo với ngụ ý như chứng nhận, hoặc sự phê duyệt cho các hoạt động, dịch vụ hoặc sản phẩm.
 
  1. Sử dụng Logo: “ Chúng tôi ủng hộ Hiệp ước Toàn cầu” - “ WE SUPPORT”


 
Thành viên và các bên liên quan của Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu được hoan nghênh và khích lệ việc bày tỏ rộng rãi sự ủng hộ Hiệp ước Toàn cầu và những nguyên tắc của nó. Với các hoạt động này, Văn phòng Hiệp ước Toàn cầu có thể ủy quyền cho Thành viên và các bên liên quan sử dụng Logo “We Support the Global Compact”. Lưu ý, Logo này được phép sử dụng với những điều kiện sau đây:
- Logo “We Support” phải được đặt trong hoàn cảnh có liên quan đến tổ chức sử dụng Logo.
 
- Logo “We Support” không được đăng ký trước với bất kỳ bên nào nếu việc sử dụng Logo chưa được chấp thuận từ Văn phòng Hiệp ước Toàn cầu.
 
- Logo “We Support” không được phép sử dụng trong các trường hợp với mục đích Văn phòng Hiệp ước Toàn cầu phê duyệt các hoạt động, sản phẩm, hay dịch vụ của Tổ chức hoặc Văn phòng Hiệp ước Toàn cầu là nguồn gốc của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ đó.

 
Dựa vào những quy định trên, Logo “We Support” được phép sử dụng cho những hoạt động sau:
 
 
 
-       Đào tạo và các tài liệu giáo dục liên quan đến Hiệp ước Toàn cầu.
 
-       Trong các văn kiện, tài liệu nhằm mục đích quảng bá các nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu.
 
-       Trong các bài phát biểu, nhận định vủa Thành viên về các hoạt động liên quan đến Hiệp ước Toàn cầu.
 
-       Trong Bản báo cáo tiến độ (COP) của Thành viên
 
-       Sử dụng Logo như một biểu tượng lâu dài trên các sản phẩm đồ dùng văn phòng, danh thiếp và các sản phẩm in mực khác.
 
-       Trong các hoạt động truyền thông, quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của Thành viên tham gia, Logo “We Support” được phép sử dụng nhưng với điều kiện không được xem nó là biểu tượng cho sản phẩm xuất xứ.
 
-       Trong các hoạt động liên kết quỹ, quyên góp liên quan đến Hiệp ước Toàn cầu.
 
Tuy nhiên, đối với tất cả các hoạt động sử dụng Logo Hiệp ước Toàn cầu có mục đích, bao gồm cả các hoạt động liên quan đến những điều khoản trên cần phải xin giấy phép được phê chuẩn, ký kết của Văn phòng Hiệp ước Toàn cầu tại trụ sở New York, NY10017; Fax: +1-212-963-1207 hoặc qua Email: GClogo@un.org
 
Hãy gửi cho chúng tôi tài liệu mẫu và chỉ rõ vị trí Logo Hiệp ước Toàn cầu sẽ được trưng bày. 

 
Lưu ý, việc sử dụng cho những mục đích sau đây sẽ không được phê duyệt:

 
-       Các hành vi sử dụng Logo cho việc gây quỹ, hoặc các hoạt động không liên quan đến Hiệp ước Toàn cầu.
 
-       Các hành vi sử dụng Logo với dụng ý rằng Văn phòng Hiệp ước Toàn cầu phê duyệt các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của Tổ chức đó.
 
-       Sử dụng Logo với hàm ý như là nguồn gốc của sản phẩm/dịch vụ đó.


       
3. Quy định giới hạn việc sự sao chép và trưng bày của các Logo Hiệp ước Toàn cầu.
 
 

 
Việc  Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu tại địa phương và Thành viên, đối tác, các bên liên quan duy trì tính nhất quán trong việc sử dụng, trưng bày  Logo Hiệp ước Toàn cầu  là một khía cạnh then chốt trong chiến lược ủng hộ các nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu. Khi các thành viên tham gia, các bên liên quan, và các  mạng lưới địa phương sử dụng và phối hợp tên và các logo Hiệp ước Toàn cầu vào sản phẩm của họ trong phạm vi cho phép được liệt kê ở trên, họ được yêu cầu tôn trọng các hướng dẫn sau đây về việc sao chép và trưng bày tên và các logo Hiệp ước Toàn cầu.
 
 
 
Các yếu tố của các Logo.
 
Các logo Hiệp ước Toàn Cầu bao gồm bốn yếu tố: (1) từ ‘The Global Compact’ hoặc ‘We Support the Global Compact’; (2) Biểu tượng ‘quả cầu trái đất’; (3) Bản các nhánh cây olive Liên Hiệp Quốc đã được chỉnh sửa phía dưới quả cầu và (4) Phần trống xung quanh logo. Phần trống này bằng ít nhất 100% chiều dài và rộng của quả địa cầu. Kiểu chữ Flama cho cụm từ ‘The Global Compact’ và kiểu chữ Swift cho ‘We Support’/
 
 
 
Sao chép các Logo.
 
Mỗi một logo Hiệp ước Toàn cầu được coi như một yếu tố đặc biệt và được chỉnh kích thước lại phù hợp. Kích thước tối thiểu của logo là 24mm hoặc 68 pixels đối với chụp ảnh và 15mm cho in ấn. Sao chép các logo nên được sản xuất từ các tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao. Theo đó, người sử dụng được ủy quyền sẽ phải sử dụng tác phẩm nghệ thuật được cung cấp bởi Văn Phòng Hiệp ước Toàn cầu. Các logo hoặc các từ không bao giờ được phép sao chép thủ công cũng như các từ bị thay thế bởi các kí tự khác. Các chữ cái không bị thay đổi hoặc vẽ lại hoặc các yếu tố trên logo bị thay đổi lại vị trí.
 
 
 
Màu sắc của các Logo.
 
Các logo có thể được  sao chép lại có màu sắc khác hoặc hai màu trắng và đen. Màu sắc được sử dụng phổ biến là xanh UNGC. Màu xanh UNGC được chuyển sang các hệ thống màu sắc như sau:
 
-  Pantone®: 540U
-  CMYK: C:100, M:60, Y:40, K:20
-  RGB: R:0, G:84, B:110
 
- Các tài liệu, tác phẩm nghệ thuật được cung cấp bởi Văn phòng Hiệp ước Toàn cầu không nên bị sửa đổi màu sắc của Logo. Để đảm bảo dễ đọc, màu sắc logo phải luôn luôn nổi trên nền màu trắng hoặc các màu sáng. Logo có thể được làm lại với phiên bản màu đen và trắng cho việc sử dụng các nền khác. Khi Logo Hiệp ước Toàn cầu được làm lại, không được tạo nền màu và đổ bóng.
 
 
 
Hình dáng của Logo.
 
Trong tất cả các tài liệu sử dụng Logo Hiệp ước Toàn cầu, Logo phải được trưng bày riêng biệt và không bị ảnh hưởng từ những ảnh, minh họa khác. Logo được trình bày theo chiều ngang. Logo không được sử dụng như là thành phần của một câu, cụm từ hoặc liên kết với bất kì các biểu tượng hoặc các yếu tố đồ họa không liên quan. Logo đã được sửa đổi không được sử dụng trong các hoạt cảnh không  xác định được tổ chức nào được đề cập đến.